REŽISER VLADIMIR PEROVIĆ OSVOJIO I 100. NAGRADU NA FESTIVALU U SLOVAČKOJ

Re­ži­ser Vla­di­mir Pe­ro­vić vra­tio se s glav­nom na­gra­dom sa upra­vo za­vr­še­nog 23. Me­đu­na­rod­nog fe­sti­va­la „Zlat­ni pro­sjak” u Ko­ši­ca­ma, Slo­vač­ka. Pe­ro­vi­ću je pri­pao Gran pri za krat­ki do­ku­men­tar­ni film „Za­ve­sla­ji”, u pro­duk­ci­ji RTV (Ra­dio Te­le­vi­zi­ja Voj­vo­di­ne. Ovo je već 100. na­gra­da za Pe­ro­vi­ća.
Film „Za­ve­sla­ji” go­vo­ri o mla­di­ću Ar­se­nu Ar­se­no­vi­ću ko­ji je sa 19 go­di­na iz­gu­bio de­snu no­gu. Par go­di­na ka­sni­je, uz po­moć tre­ner­ke Ma­je, ko­ja je ot­kri­la nje­go­ve ne­vje­ro­vat­ne spo­sob­no­sti, na­kon pli­va­nja u ko­me je bio bri­ljan­tan, pra­ti­mo Ar­su ka­ko če­lič­nom vo­ljom i če­lič­nom sna­gom tre­ni­ra ka­jak. I raz­mi­šlja o Olim­pi­ja­di!… Jer, ži­vot, ome­ten, raz­go­ri ne­ku no­vu sna­gu. Tu, ve­ću moć čo­vjek pro­na­đe u se­bi. I u ci­lju. Ar­sa ju je na­šao. On je ja­či. Jer je pro­na­šao lje­po­tu i pu­no­ću ži­vo­ta, bez ob­zi­ra na sve pre­pre­ke.
Re­di­telj Pe­ro­vić ni­je mo­gao pri­su­stvo­va­ti do­dje­li na­gra­da u Ko­ši­ca­ma, jer je u tom tre­nut­ku bio u ži­ri­ju Fe­sti­va­la u Han­ti-Man­sij­sku, u Si­bi­ru. Na slo­vač­kom fe­sti­va­lu bio je u dru­goj kon­ku­ren­ci­ji pri­ka­zan i Pe­ro­vi­ćev film „Pla­va ga­je­ta i si­vi be­ton”, pro­duk­ci­ja Cen­tra za kul­tu­ru Ti­vat.
Ta­ko­đe, Pe­ro­vi­ćev film „EOHA”, u iz­vr­šnoj pro­duk­ci­ji Dog­ma stu­di­ja iz Pod­go­ri­ce, na­sta­vlja svo­je pu­to­va­nje po fe­sti­va­li­ma. Ne­dav­no je pri­ka­zan na ve­li­kom 65. Tren­to film fe­sti­va­lu, u okvi­ru pro­gra­ma „Euro­ra­ma”. Od­mah za­tim u Ma­đar­skoj, na Fe­sti­va­lu eko­lo­ških fil­mo­va Ge­de­le, pa u Polj­skoj, u Lo­đu, na fe­sti­va­lu eko­lo­ških fil­mo­va „Vlo­di­mjerž Pu­hal­ski”.
Ž.J.

 Original článok: TU